Kom med och lär dig – konkur­rens­kraft steg för steg

Välkommen till vår webbplats. Webbplatsen erbjuder dig en möjlighet att utveckla din omställ­nings­förmåga och ditt kunnande inom den gröna omställ­ningen och digita­li­se­ringen. På den här webbplatsen hittar du kompakt innehåll som har produ­cerats av yrkes­hög­sko­lorna och är särskilt avsett för studier och yrkes­mässig utveckling vid sidan av arbetet.

Du kan använda omställ­nings­förmåga för dina framtida behov och kärnan i föränd­ringen utgörs av den gröna övergången och digita­li­se­ringen. Vårt mål är att hjälpa dig att vara uppda­terad om de nya riktningarna och utveckla din kompetens.

Vid sidan av arbetet kan du studera i den takt du vill och lyssna på ett 20 minuters inspi­ra­tions­inslag eller genomföra en fördjupad helhet.

Den här webbplatsen har utvecklats som en del av projektet Företag i omställning som genomförs av 22 yrkes­hög­skolor. Webbplatsen kommer att fortsätta att under­hållas efter projektets slut och nya mikro­kurser kommer att fortsätta att uppda­teras på webbplatsen.

Under året 2023 har yrkes­hög­sko­lorna erbjudit många evenemang, gemensam utveckling samt mikrostudier som man kan avlägga enkelt vid sidan av arbetet och som stöder företagens omställ­nings­förmåga, den gröna omställ­ningen och digita­li­sering.

På fliken Framgångs­be­rät­telser och Guider kan du hitta företags berät­telser och höra hur företag har fått nya färdig­heter för att stödja sin utveckling genom projektets evenemang. Du får också höra företagens tankar om samar­betet med yrkes­hög­sko­lorna och hur de har använt sig av deras tjänster. Under menyn Guider hittar du de guider som projektet har tagit fram.

Projektets samar­bets­partner var Företa­garna i Finland. På Företagar-akademin hittar du nyttiga studier som stöder din kompe­tens­ut­veckling. Mer infor­mation finns på Företagar-akademins webbplats.

Huvud­fi­nan­siären för Omställ­nings­förmåga, grön omställning och digita­li­sering i företagen dvs. React-projekten är Europeiska social­fonden. Projekten genomförs i samarbete med handels­kam­rarna, de regionala företa­gar­or­ga­ni­sa­tio­nerna och yrkes­hög­sko­lorna. Projekttid: 1.11.2022–31.12.2023.

Framtiden är full av möjlig­heter, vi vill hjälpa dig att möta dem!

Reklam: Samar­bets­pro­jektet Företag i omställning produ­ceras och erbjuder gratis mikro­kurser

Varför ska jag välja mikrostudier?

1. Håll dig uppda­terad om dagens teman och kraven som ställs på dagens arbetsliv samt utveckla företagets verksamhet

Arbets­livet kräver konti­nu­erlig utveckling av den egna kompe­tensen.

Känns det ändå som om du inte har tid att utveckla din kompetens? Ingen fara, med mikro­lä­rande kan du lyckas. Du har tillgång till mikrostu­dierna dygnet runt.

Du kan börja med kompakta och inspi­re­rande infor­ma­tions­inslag och fortsätta till nästa större helhet om du vill.

2. Inspi­ra­tioner, mikrostudier och fördjupade studier

Mikrostudier är korta studier som utförs flexibelt vid sidan av arbetet. Utbudet består av korta podcast-episoder, webbi­narier eller mikrostudier som riktar sig till företag.

Företagen kan avlägga mikrostudier oberoende av tid och plats samt avgifts­fritt. Studierna kan avläggas precis när det passar dig.

Utbudet uppda­teras under årets lopp! Följ och håll ögonen öppna!

Kurser

Omställ­nings förmåga

Omställ­nings­förmåga är förmågan att anpassa sig till situa­tioner som förändras snabbt. Framgång i arbets­livet förut­sätter konti­nu­erlig utveckling och förnyelse. Omställ­nings­för­mågan är nyckeln till detta, eftersom den gör det möjligt att reagera snabbt på förän­derliga situa­tioner och ger färdig­heter att lära sig nya färdig­heter.

Digita­li­sering

Med digita­li­sering avses att digital infor­ma­tions­teknik blir vanligare inom samhällets olika delom­råden. Digita­li­se­ringen kommer under de närmaste åren att förändra företagens verksam­hetsfält och dess möjlig­heter i hög grad. Den utveckling som möjliggörs av digita­li­se­ringen kommer att bli synlig i företagen bland annat som effek­ti­vitet, menings­fullt arbete, kundnöjdhet samt nya produkter och tjänster.

Grön övergång

Med den gröna omställ­ningen avses en förändring mot en ekolo­giskt hållbar ekonomi och tillväxt. Den gröna omställ­ningen omfattar bl.a. att utnyttja förnybar energi, cirkulär ekonomi och beräkning av koldi­ox­i­dav­trycket. Med hjälp av föränd­ringen kan företaget stärka sin konkur­rens­kraft och med egna insatser svara målin­riktat på kraven om hållbar utveckling som ställs av miljön och kunderna.

Framgångs­be­rät­telser och Guider

På fliken Framgångs­be­rät­telser och Guider kan du hitta företags berät­telser och höra hur företag har fått nya färdig­heter för att stödja sin utveckling genom projektets evenemang. Du får också höra företagens tankar om samar­betet med yrkes­hög­sko­lorna och hur de har använt sig av deras tjänster. Under menyn Guider hittar du de guider som projektet har tagit fram.