Tule mukaan oppimaan – kilpai­lu­kykyä askel kerrallaan

Terve­tuloa sivus­tol­lemme. Sivusto tarjoaa sinulle mahdol­li­suuden kehittää muutos­ky­vyk­kyyttäsi ja osaamistasi vihreän siirtymän ja digita­li­saation alueilla. Tämä sivusto koostuu napakoista sisäl­löistä, jotka ammat­ti­kor­kea­koulut ovat tuottaneet erityi­sesti työn lomassa tapah­tuvaan opiskeluun ja ammatil­liseen kehit­ty­miseen.

Muutos­ky­vyk­kyyttä voit käyttää tulevai­suuden tarpei­siisi ja vihreä siirtymä ja digita­li­saatio ovat muutoksen ytimessä. Tavoit­tee­namme on auttaa sinua pysymään ajan tasalla uusista suunnista ja kehittää osaamistasi.

Voit opiskella työn lomassa napakoita 20 minuutin inspi­raa­tio­tie­toiskuja tai valita syvemmän kokonai­suuden omassa tahdissa tehtä­väksi.

Tämä sivusto on luotu osana 22 ammat­ti­kor­kea­koulun toteut­tamaa Yritysten muutos­kump­panina ‑hanke­ko­ko­nai­suutta. Sivuston ylläpito jatkuu hankkeen päätyttyä ja sivus­tolle tullaan päivit­tämään uusia mikro-opintoja myös jatkossa.

Ammat­ti­kor­kea­koulut ovat tarjonneet vuoden 2023 aikana React-rahoit­tei­sessa hanke­ko­ko­nai­suu­dessa yrityk­sille runsaasti tapah­tumia, yhteis­ke­hit­tä­mistä sekä helposti työn lomassa suori­tet­tavia mikro-opintoja. Sivuston Yritys­ta­rinat ja oppaat-välileh­destä pääset tutus­tumaan pääset tutus­tumaan yritys­ta­ri­noihin ja kuulet, kuinka yritykset ovat saaneet hankkeen tilai­suuksien kautta uutta osaamista kehit­tä­misen tueksi. Kuulet lisäksi yritysten ajatuksia ammat­ti­kor­kea­kou­lu­yh­teis­työstä ja kuinka yritykset ovat hyödyn­täneet ammat­ti­kor­kea­kou­lujen palveluja.

Hankkeen yhteis­työ­kump­panina toimi Suomen Yrittäjät. Yrittäjät-akate­miasta löydät hyödyl­lisiä opintoja osaamisen kehit­tä­misen tueksi. Tarkemman tarjonnan löydät Yrittäjät-akatemian sivuilta.

Yritysten muutos­ky­vykkyys, vihreä siirtymä ja digita­li­saatio React-hankkeiden päära­hoit­tajana toimi Euroopan Sosiaa­li­ra­hasto ja hanke toteuttiin yhteis­työssä Kauppa­ka­marien, alueel­listen yrittä­jä­jär­jes­töjen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lujen kanssa. Hankeaika: 1.11.2022–31.12.2023.

Tulevaisuus on täynnä mahdol­li­suuksia, me haluamme auttaa sinua kohtaamaan ne!

Loppuse­mi­naa­ri­tal­lenne

Kuuntele vielä: Yritysten muutos­kump­panina radiomainos

Miksi valita mikro-opintoja?

1. Pysy mukana päivän aiheissa ja nykypäivän työelämän vaati­muk­sissa sekä kehitä yrityksen toimintaa

Työelämä vaatii jatkuvaa oman osaamisen kehit­tä­mistä.

Tuntuuko, että osaamisen kehit­tä­miseen ei kuitenkaan löydy aikaa? Ei huolta, mikro-oppiminen mahdol­listaa sen. Tarjolla olevat mikro-opinnot ovat käytet­tä­vissäsi 24/7.

Voit aloittaa nopeista inspi­roi­vista tietois­kuista ja jatkaa halutessasi seuraavaan laajempaan kokonai­suuteen.

2. Inspi­raatiot, mikro-opinnot ja syvemmät opinnot

Mikro-opinnot ovat napakoita, työn lomassa jousta­vasti suori­tet­tavia opintoja. Tarjonta koostuu lyhyistä kuunnel­ta­vista podcas­teista, webinaa­reista tai yrityk­sille suunna­tuista mikro-opinnoista.

Yritykset voivat suorittaa mikro-opintoja ajasta ja paikasta riippu­matta, ilman veloi­tusta. Opintoja voi suorittaa juuri silloin kun sinulle sopii.

Tarjontaa päivi­tetään vuoden aikana! Seuraa ja pysy kuulolla!

Tutustu tarjontaan

Muutos­ky­vykkyys

Muutos­ky­vykkyys on kykyä sopeutua nopeasti muuttuviin tilan­teisiin. Menes­tyäkseen työelä­mässä vaaditaan jatkuvaa kehit­ty­mistä ja uudis­tu­mista. Muutos­ky­vykkyys on avain tähän, sillä se mahdol­listaa nopean reagoinnin muuttuviin tilan­teisiin ja antaa valmiudet oppia uusia taitoja.

Digita­li­saatio

Digita­li­saa­tiolla tarkoi­tetaan digitaa­lisen tieto­tek­niikan yleis­ty­mistä yhteis­kunnan eri osa-alueilla. Osaamisen kautta pystyt hyödyn­tämään digitaa­lisen tekno­logian mahdol­li­suuksia liike­toi­minnan kehit­tä­mi­sessä. Kehitys tulee näkymään yrityk­sissä mm. tehok­kuutena, työn mielek­kyytenä, asiakas­tyy­ty­väi­syytenä ja uuden­laisina tuotteina ja palve­luina.

Vihreä siirtymä

Vihreällä siirty­mällä tarkoi­tetaan muutosta kohti ekolo­gi­sesti kestävää taloutta ja kasvua. Muutoksen avulla yrityksen on mahdol­lista vahvistaa kilpai­lu­kykyä ja vastata omalla panok­sella ympäristön ja asiak­kaiden kestävän kehityksen vaati­muksiin tavoit­teel­li­sesti.

Yritys­ta­rinat ja oppaat

Ammat­ti­kor­kea­koulut tarjo­sivat vuoden 2023 aikana Yritysten muutos­kump­panina-hanke­ko­ko­nai­suu­dessa yrityk­sille runsaasti tapah­tumia, yhteis­ke­hit­tä­mistä sekä helposti työn lomassa suori­tet­tavia mikro-opintoja, jotka tukevat yritysten muutos­ky­vyk­kyyttä, vihreää siirtymää ja digita­li­saa­tiota. Yritys­ta­rinat ja oppaat ‑välileh­destä pääset tutus­tumaan yritys­ta­ri­noihin ja kuulet ammat­ti­kor­kea­kou­lu­yh­teis­työstä ja kuinka yritykset ovat saaneet hankkeen tilai­suuksien kautta uutta osaamista kehit­tä­misen tueksi. Sivus­tolta löydät myös hankkeessa syntyneet oppaat.