Tieto­suo­ja­se­loste

Tieto­suo­ja­se­loste mikro-opintojen suorit­tajien osalta

Kukin ammat­ti­kor­kea­koulu on sijoit­tanut mikro-opinnot omalle alustalleen ja kerää ja todentaa osallis­tujat oman alustansa osalta toimien samalla rekis­te­rin­pi­täjänä alustansa osalta.

Tietosuojaselosteet/linkki selos­teeseen on sijoi­tettu kunkin ammat­ti­kor­kea­koulun kirjau­tu­mis­si­vulle.

Esimerkkinä tieto­suo­ja­se­los­teista: Karelia-amk:n mikro-opintoja koskeva tieto­suo­ja­se­loste: Rekis­te­ri­se­loste (karelia.fi) Yritysten muutos­ky­vykkyys, vihreä siirtymä ja digita­li­saatio (React Itä-Suomi) ‑hankkeen mikro-opinnot

Tieto­suojan käsit­te­ly­pe­rus­teista yleisesti: https://tietosuoja.fi/kasittelyperusteet