Saavu­tet­ta­vuus­se­loste

Tämä saavu­tet­ta­vuus­se­loste koskee www.yritystenmuutoskumppanina.fi -sivustoa. Pyrimme Yritysten muutos­ky­vykkyys, vihreä siirtymä ja digita­li­saatio ‑hanke­ko­ko­nai­suu­dessa varmis­tamaan, että digitaa­liset palve­lumme toimivat saavu­tet­ta­vuus­di­rek­tiivin mukai­sesti ja teemme jatku­vasti työtä saavu­tet­ta­vuuden paran­ta­mi­seksi.

Tämä saavu­tet­ta­vuus­se­loste on julkaistu/päivitetty 13.4.2023. Seloste perustuu tällä hetkellä itsear­vioon.

Verkko­si­vusto yritystenmuutoskumppanina.fi on julkaistu huhti­kuussa 2023, eikä se ole vielä kaikilta osin saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­musten mukainen. Suurimmat puutteet ovat sivus­tolla olevissa: 
– kuvissa, joista saattaa puuttua vaihtoeh­toinen teksti.
-ruotsin- ja englan­nin­kie­li­sessä saavu­tet­ta­vuus­se­los­teissa.

Lisäksi sisällön rakenteen selkey­dessä ja tekstien ymmär­ret­tä­vyy­dessä voi myös olla puutteita. Pyrimme korjaamaan edellä mainitut puutteet vuoden 2023 aikana.

Palau­tetta saavu­tet­ta­vuu­desta

Jos haluat antaa palau­tetta www.yritystenmuutoskumppanina.fi ‑sivuston saavu­tet­ta­vuu­desta, lähetä sähkö­postia osoit­teella [email protected] tai [email protected].

Valvon­ta­vi­ran­omainen

Jos huomaat sivus­tolla saavu­tet­ta­vuuson­gelmia, anna ensin palau­tetta meille eli sivuston ylläpi­tä­jälle. Vastauk­sessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyyty­väinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoi­tuksen Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­rastoon. Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­raston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoi­tuksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­rasto
Saavu­tet­ta­vuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
[email protected]
puhelin­numero vaihde 0295 016 000