Yritys­ta­rinat ja oppaat

Ammat­ti­kor­kea­koulut ovat tarjonneet vuoden 2023 aikana React-rahoit­tei­sessa hanke­ko­ko­nai­suu­dessa yrityk­sille runsaasti tapah­tumia, yhteis­ke­hit­tä­mistä sekä helposti työn lomassa suori­tet­tavia mikro-opintoja, jotka tukevat yritysten muutos­ky­vyk­kyyttä, vihreää siirtymää ja digita­li­saa­tiota.

Yritys­ta­rinat ja oppaat-välileh­destä pääset tutus­tumaan yritys­ta­ri­noihin ja kuulet, kuinka yritykset ovat saaneet hankkeen tilai­suuksien kautta uutta osaamista kehit­tä­misen tueksi. Kuulet lisäksi yritysten ajatuksia ammat­ti­kor­kea­kou­lu­yh­teis­työstä ja kuinka yritykset ovat hyödyn­täneet ammat­ti­kor­kea­kou­lujen palveluja. Oppaat ‑valikon alta löydät hankkeessa syntyneet oppaat.

Yritys­ta­rinat ja oppaat