Livestriimi: Ammat­ti­kor­kea­koulut yritysten muutos­kump­panina  ti 14.11. klo 12:30–15

Miten kesytät muutos­mö­röstä kumppanin? Et ole yrittäjänä yksin muuto­saal­tojen alla, vaan me ammat­ti­kor­kea­kou­luissa vauhdi­tamme verkos­to­jemme avulla yritystäsi kohti päämää­räänsä. 

Tule kuulemaan muutoksen mahdol­li­suuk­sista sekä nauttimaan inspi­roivia tuulah­duksia yrittäjien ja ammat­ti­kor­kea­kou­lujen onnis­tu­neista yhteis­töistä. Tarinoita kuullaan kaikista neljästä ilman­suun­nasta. Lisäksi kokeneet asian­tun­ti­ja­pu­hu­jamme virit­tävät ajatuksesi kohti uusia tuulia. Tilai­suuden lopussa pääset vielä kuulemaan mikro-opinnoista. 

Aika: 14.11.2023 klo 12:30 – 15.00, maksuton tilaisuus  
Paikka: etäyhteys  

Ohjelma 

12.30–12:40 Terve­tuloa ja lyhyt johdatus päivän aiheeseen, Keijo Leppänen 
Anne Ilvonen, Karelia-amk, TKI-johtaja, ”Ammat­ti­kor­kea­koulut yritysten muutos­kump­panina” 

12:40–12:45 Pentikin kokemuksia osaamisen kehit­tä­mi­sestä ja yhteis­työstä 

12:45–13:10 Yritysten muutoskyky – miten sietää väistä­mät­tömiä muutoksia, ja mitä muutos­ky­vykkyys arjen tekoina ja tasolla oikeastaan tarkoittaa? Anna Perho 

13.10–13:20 Yksiny­rittäjä Daphne Jensenin kokemuksia osaamisen kehit­tä­mi­sestä ja yhteis­työstä 

13:20–13:45 Yrittäjät työn lomassa oppimassa ja kehit­tä­mässä liike­toi­min­taansa, Mikael Penti­käinen, Suomen Yrittäjät 

13:45–13:55 Yrityksen kokemuksia osaamisen kehit­tä­mi­sestä ja yhteis­työstä 

13:55- 14:10 kahvi­tauko  

14.10–14:20 Mikro-opinnoista, tilai­suuk­sista ja sparrauk­sista tukea yritysten kehit­tä­miseen  
Tiivis katsaus ammat­ti­kor­kea­kou­lujen tarjoamiin mikro-opintoihin ja hankkeen tuloksiin 

14:20–14:55 Panee­li­kes­kustelu 
Panee­lissa kuulemme yritysten kokemuksia osaamisen kehit­tä­mi­sestä ja yhteis­työstä. 
Panee­lissa mukana Satu Lapin­lampi, Hiottu Oy, Eetu Kamppuri, Heimo Films, Sari Haavisto, Autokoulu Haavisto. 

14:55–15:00 Loppusanat 

Ilmoit­tau­tu­mis­linkki löytyy Webro­po­lista, siirry tästä!  

Tapah­tuman järjestää Yritysten muutos­kump­panina – Yritysten muutos­ky­vykkyys, vihreä siirtymä ja digita­li­saatio React-hanke­ko­ko­naisuus. Hankkeen päära­hoit­tajana toimii Euroopan Sosiaa­li­ra­hasto ja hankkeet toteu­tetaan yhteis­työssä Kauppa­ka­marien, alueel­listen yrittä­jä­jär­jes­töjen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lujen kanssa 1.11.2022–31.12.2023. Hankkeen yhteis­työ­kump­panina toimii Suomen Yrittäjät.  Yritysten muutos­ky­vykkyys, vihreä siirtymä ja digita­li­saatio ‑hanke­ko­ko­naisuus rahoi­tetaan Euroopan sosiaa­li­ra­haston REACT-EU-rahoi­tuk­sella osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteut­tamia toimia. 

Tapahtuma tallen­netaan ja tallenne sijoi­tetaan hankkeen netti­si­vuille yritystenmuutoskumppanina.fi.