Muutos­ky­vykkyys

Muutos­ky­vykkyys on kykyä sopeutua nopeasti muuttuviin tilan­teisiin. Menes­tyäkseen työelä­mässä vaaditaan jatkuvaa kehit­ty­mistä ja uudis­tu­mista. Muutos­ky­vykkyys on avain tähän, sillä se mahdol­listaa nopean reagoinnin muuttuviin tilan­teisiin ja antaa valmiudet oppia uusia taitoja.

Tarjoamme sinulle ammat­ti­kor­kea­kou­lujen tuottamia sisältöjä, jotka auttavat kehit­tämään omaa muutos­ky­vyk­kyyttäsi ja menes­tymään tulevai­suuden työelä­mässä.

Sivus­tolta löydät erilaisia tieto­pa­ketteja: Lyhyimmät inspi­raa­tio­tie­toiskut ovat alle 20 minuutin mittaisia. Tämän lisäksi tarjolla on mikro-opintoja sekä syvempiä opintoja, jotka sovel­tuvat useam­malla kerralla kuunnel­ta­vaksi ja kerryt­tämään osaamistasi.

Tutustu myös näihin koulu­tuksiin

Vihreä siirtymä

Vihreällä siirty­mällä tarkoi­tetaan muutosta kohti ekolo­gi­sesti kestävää taloutta ja kasvua. Muutoksen avulla yrityksen on mahdol­lista vahvistaa kilpai­lu­kykyä ja vastata omalla panok­sella ympäristön ja asiak­kaiden kestävän kehityksen vaati­muksiin tavoit­teel­li­sesti.

Digita­li­saatio

Digita­li­saa­tiolla tarkoi­tetaan digitaa­lisen tieto­tek­niikan yleis­ty­mistä yhteis­kunnan eri osa-alueilla. Osaamisen kautta pystyt hyödyn­tämään digitaa­lisen tekno­logian mahdol­li­suuksia liike­toi­minnan kehit­tä­mi­sessä. Kehitys tulee näkymään yrityk­sissä mm. tehok­kuutena, työn mielek­kyytenä, asiakas­tyy­ty­väi­syytenä ja uuden­laisina tuotteina ja palve­luina.